பிரேசில் ஒரே நாடு, கண்டம், எங்கே அவர்கள் பேச போர்சுகீஸ்

அவர்கள் வந்து ஸ்ம் பாலொ — பிரேசிலின் மிகப் பெரிய நகரம், மற்றும் பொதுவாக முழுவதும் தெற்கு

இந்த நேரத்தில் அவர்கள் நகரம் முழுவதும் நடக்க ஒரு இலவச கையேடு, ஏன் அறிய ஸ்ம் பாலொ தலைநகர் என்று அழைக்கப்படுகிறது தெரு கலை முயற்சி, முக்கிய உணவுகள் மற்றும் வருகை கடிகார நகரம் கட்சிகள்

About